Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

1. AMAÇ

İstbase Tekstil Ticaret A.Ş. (“İstbase”) olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVKK”) ve ilgili Yönetmeliklere, Tebliğlere ve Kurul kararlarına uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

Bu metinde; kişisel verilerinizi işleme amacımız, hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemle, hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğimiz, kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimiz ve sahip olduğunuz haklarınız konularında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu sebeple; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) dikkatlice okumanız tavsiye edilmektedir.

 

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR
Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metni’nde ve KVKK’da yer alan teknik terimleri daha anlaşılabilir kılmak adına KVKK’ya uygun, açık ve sade şekliyle aşağıda sıralanmıştır. Aşağıda sıralanan teknik terimler, karşısında yer alan anlamı ifade etmektedir.

 

Şirket

 

İstbase Tekstil Ticaret A.Ş.

 

Açık Rıza

 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

 

Kişisel Veri Sahibi

(İlgili Kişi)

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 

Kişisel veri

Kimliği belirli olan veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini

Veri sorumlusu

Kişisel verilerinizi işleyen, veri işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, verilerinizi korumak üzere kurulan veri kayıt sistemi altyapısını hazırlayan ve yöneten sorumluyu,

Veri sorumlusu temsilcisi

Türkiye'de yerleşik olmayan veri sorumlularını Kanun'da belirlenen şartlarla temsile yetkili Türkiye'de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi

Veri kayıt sistemi 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu

Kişisel verilerin silinmesi 

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini

Kişisel verilerin yok edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVKK

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz ilgili veriyi toplayarak sizlere hizmet ve teklif sunabilmek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek kapsamında, şirketimizin ve ürünlerimizin tanıtılması amacıyla tercihiniz doğrultusunda elektronik iletilerin ve SMS’lerin tarafınıza gönderilmesi ve sizinle iletişim kurulabilmesi amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda işlemekteyiz. Ayrıca kişisel verilerinizi; işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için gereken süre kadar muhafaza etmekteyiz.


4.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz bu metinde yazılı işleme şartlarının yanında veri sorumlusu olarak KVKK’da belirtilen sebeplerle, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimizle sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, partnerlerimizle, hukuki/ ticari çözüm ortaklarımızla ve adli/idari makamlarla paylaşılabilecektir.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, İstbase tarafından elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu veya internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar üzerinden paylaşılmasına izin verdiğiniz bilgiler, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerindeki bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, çevrim içi alışveriş uygulamaları, elektronik ticaret uygulamaları, İstbase ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile İstbase’e göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, gibi araçlar üzerinden, İstbase ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
6.1.KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sıralanmıştır.

  1. Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
  2. Eğer kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin detaylı bilgi talep edebilirsiniz.
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişileri öğrenmeyi talep edebilirsiniz.
  5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
  6. İşlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz.
  7. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talepleriniz yerine getirildiğinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz.
  8. İşlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz.
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradığınızı düşünüyorsanız zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz.

6.2. Tarafımızca işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin olarak yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak isterseniz destek@bypinkfreud.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi; web sitemize üyelik sırasında girdiğiniz ve bu suretle veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletmeniz gerekmektedir. Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir. Yaptığınız başvuru e-posta adresimize iletildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Aydınlatma Metnimizde Değişiklikler

Aydınlatma Metnimizi değiştirmemiz durumunda yenilenen bildirimi, güncelleştirilmiş yenileme tarihiyle birlikte burada yayınlarız. Aydınlatma Metnimizde, uygulamalarımızı önemli ölçüde değiştirecek değişiklik yapılması durumunda bunlar geçerlilik kazanmadan önce, KVKK ve ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ise değişikliği takiben ilk gün sizi e-posta gönderme veya kurumsal web sitemizde ve/veya sosyal medya hesaplarında bir bildirim yayınlama gibi yollarla bilgilendirebiliriz.